Правила проведення рекламної Акції «Привіт, новий клієнт!»

0


 
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ №07/08 РК від 07 серпня  року
Директор ТОВ «УКЛОН»
Остапюк М.О
 
 Правила проведення рекламної Акції «Привіт, новий клієнт!» (надалі – Акція)
 
Це Офіційні правила проведення Акції під умовною назвою «Привіт, новий клієнт!» (надалі – Правила)
 
Визначення термінів
«Привіт, новий клієнт!»  – маркетинговий захід, що  спрямований на стимулювання продажу та просування на ринку послуг, що надаються Організатором. Акція має на меті рекламування, сприяння просування послуг Організатора та організована за рахунок доходу Організатора.
 «Правила» - ці правила проведення Акції, а також будь-які зміни та доповнення до них та будь-які документи, згоди, зобов’язання що є обов’язковими з метою участі у Акції.
«Організатор та Виконавець Акції» - ТОВ «УКЛОН», Код  ЄДРПОУ 40625367, місцезнаходження: 04053, м.Київ, вул.В.Винниченка, будинок 4, приміщення 3.
«Учасник Акції» - дієздатна фізична особа, якій на момент проведення Акції виповнилось 18 років, та яка виконала вимоги, необхідні для участі в Акції. Акція діє виключно для нових  користувачів онлайн сервісу Uklon.
  «Строк проведення Акції» (або «тривалість Акції», або «період проведення Акції») – період протягом якого реалізується Акція,  починаючи з 15:00 «07» серпня 2020 року по 23:59 «30» серпня 2020 року включно.
 «Територія проведення Акції» - Акція проводиться на території  міст  Дніпра, Полтави, Запоріжжя, Кривого Рогу, Вінниці , Миколаєва, Маріуполя, Херсона, Чернігова, Сум, Івано-Франківську.
            «Веб-сайт» - веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою: uklon.com.ua.
«Мобільний Додаток» – додаток для мобільних пристроїв “Uklon” для iOS, Android.
 «Промокод» - набір символів , при активуванні яких на Веб-сайті або у Мобільному додатку, Учасник Акції має можливість отримати Винагороду . Термін дії Промокоду до 31.08.2020 включно.
 «Винагорода» -  знижка на перших  дві послуги перевезення замовлених за допомогою он-лайн сервісу “Uklon” на Веб-сайті або у Мобільному додатку, яка надається Учаснику Акції за умови безготівкового розрахунку за поїздку. Розмір  знижки зазначається  у Мобільному додатку та не може перевищувати 40 грн.  на кожну з  двох  перших  послуг перевезення замовлених за допомогою он-лайн сервісу “Uklon”.
 
1.     Участь в Акції
1.1 Брати участь в Акції мають право дієздатні фізичні особи, яким  на момент  проведення Акції виповнилось  18 (вісімнадцять) років, які виконали умови та правила цієї Акції, що викладені в даних Правилах.
1.2. Учасники самостійно несуть відповідальність за достовірність наданої  ним інформації,  при цьому Організатор і Виконавець Акції  не зобов’язані перевіряти дієздатність Учасників Акції.
1.3.   Співробітники, представники Організатора, Виконавця, їх родичі (першого та другого ступеня спорідненості), а також співробітники та представники підприємств, що мають безпосереднє відношення до Організатора, Виконавця не мають права брати участь в Акції.
1.4.   Ця Акція дійсна для  кінцевих споживачів, що виконали умови Акції.
1.5.  У випадку, якщо буде встановлено, що споживач, який приймає участь в Акції, не може бути Учасником Акції відповідно до цих Правил, такій особі буде відмовлено в участі в Акції. Організатор/ Виконавець Акції  узгодили, що мають право  усунути будь-кого з Учасників Акції у разі виникнення сумнівів у сумлінному виконанні таким Учасником Акції  цих  Правил або встановлення факту умисного порушення Учасником Акції цих  Правил.
 
2.      Умови участі в Акції
2.1. Для участі в Акції  Учасник Акції повинен бути новим користувачем онлайн сервісу Uklon та  встановити мобільний додаток UKLON.
2.2.  Організатор не пізніше наступного  календарного  дня надсилає  Учаснику Акції  в Мобільний додаток Промокоди на знижки на перші дві поїздки замовлених  за допомогою  онлайн сервісу Uklon.
2.3.  Учасник Акції для отримання Винагороди повинен замовити послугу перевезення за допомогою онлайн сервісу Uklon та обрати безготівковий спосіб  оплати  за поїздку.
 
  3.     Обмеження
3.1. Організатор Акції не несе відповідальності, якщо Учасник Акції не скористався можливістю використати Винагороду або за нездатність Учасників скористатися нею не з вини Організатора
3.2. Промокоди обміну чи поверненню не підлягають, при втраті Промокод не відновлюється. Заміна Винагород, в т.ч. грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається.
 3.4. Організатор Акції не несе відповідальності за будь-які дії чи бездіяльність Виконавця акції, за якість товарів, робіт, послуг, які надаються Виконавцем  акції. Організатор не приймає та не перевіряє комплектність, кількість та якість товарів, робіт, послуг, які надаються Виконавцем акції Учаснику. Учасник зобов’язаний самостійно здійснити перевірку товарів (робіт, послуг) Виконавця.
3.5. Виконавець Акції не несе відповідальності за будь-які дії чи бездіяльність Організатора Акції, за якість послуг, які надаються Організатором Акції. Виконавець Акції не приймає та не перевіряє кількість та якість послуг, які надаються Організатором Акції Учаснику Акції. Учасник зобов’язаний самостійно здійснити перевірку послуг Організатора. 
3.6.  Своєю участю в Акції Учасники Акції з власної волі та добровільно надають повну та беззастережну згоду на зйомку його на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку, використання його фотографічного зображення та відеозапису з його участю при створенні телевізійних програм, рекламних та інформаційних матеріалів про проведення Акції за умови дотримання вимог Закону України «Про рекламу», а також дає згоду на створення, публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних та/або інформаційних матеріалів, телевізійних та/або інших передач про проведення Акції з його зображенням, відеозаписів з його участю будь-яким незабороненим законом способом як на території України, так і за її межами без обмеження строку публічного показу, відтворення та/чи розповсюдження.
3.7. Учасник Акції погоджується на використання та поширення його коментарів, відповідей на запитання, точок зору (в тому числі відеозаписів) будь-яким незабороненим законом способом при здійсненні публічного показу, відтворенні та розповсюдженні мого зображення та відеозапису з його участю.
3.8. Учасник Акції усвідомлює та погоджується, що використання його зображення та відеозапису за його участю, а також створення, публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних, інформаційних матеріалів про проведення Акції з його зображенням та відеозаписів за його участю є безоплатним та не передбачає сплати коштів такому Учаснику акції чи будь-яким іншим особам. Учасник Акції зобов’язується не заявляти будь-яких претензій чи вимог майнового характеру до осіб, що здійснюють публічний показ, відтворення та розповсюдження таких рекламних чи інформаційних матеріалів та відеозаписів. Надання такої згоди, передбаченої умовами цих Правил, також розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України.
3.9. Беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції свідчить і підтверджує, що ознайомлений з правами, які стосуються його персональних даних, а також з тим, що його добровільно надані персональні дані є згодою на їх обробку Організатором/Виконавцем Акції на свій розсуд будь-якими способами з маркетинговою, рекламною та/або будь-якою іншою метою, що не суперечить законодавству України. Учасники Акції добровільно дають повну згоду на обробку їх персональних даних Організатором/Виконавцем Акції будь-яким способом, включаючи, але не обмежуючись, згоду на збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення (в тому числі розповсюдження, реалізацію, передачу тощо), знеособлення та знищення їх персональних даних в базі даних Організатора/Виконавця, з метою формування та підтримання обізнаності про діяльність та проведення рекламних, маркетингових та інших заходів Організатора/Виконавця.
 Вказана згода надана з врахуванням вимог  ст.7, ст. 8 та ст. 11 Закону України «Про захист персональних даних» та діє без обмеження території дії. Цим Учасники Акції засвідчують обізнаність про включення їх персональних даних до бази даних Організатора/Виконавця, про можливість передачі їх персональних даних третім особам на розсуд володільця та/або розпорядника бази даних. Зміст їх прав, як суб’єктів персональних даних згідно  Закону України «Про захист персональних даних» повідомлено та зрозуміло. Учасники Акції  можуть відкликати згоду на обробку персональних  даних Організатором, надіславши Організатору відповідну заяву в письмовій формі за адресою: 04053, м. Київ, вул. В. Винниченка, 4  прим. 3,  але при цьому такий Учасник втрачає право на участь в Акції та отримання Винагороди за Акцією.
3.10. Учасник Акції діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно.
3.11. Організатор\Виконавець Акції не несе відповідальності за порушення строків та умов проведення Акції та/або за ненадання винагороди та/або неможливості використання наданої винагороди  у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора\Виконавця Акції обставини.
3.12.  Організатор\Виконавець Акції не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції.
3.13. Отримання Винагороди  передбачено тільки для Учасників Акції, та не може розглядатися як грошове зобов’язання. Не допускаються будь-які дії, операції, угоди, де отримання Винагороди  буде предметом угоди. Учасники Акції спеціально не набувають право на участь в Акції.
3.14.  Учасники Акції мають право відмовитися від отримання чи використання Винагороди.
3.15.  Учасник Акції, приймаючи участь в Акції, тим самим підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду та несе персональну відповідальність за достовірність наданої інформації
4.     Інші Умови
4.1 Інформування Учасників про Правила Акції здійснюється  шляхом розміщення Правил Акції на веб-сайті www.news.uklon.com.ua. Інформування про Акцію, а  також додаткову інформацію, що може з’явитися в період проведення Акції, може здійснюватися за допомогою  розміщення, відправлення рекламних матеріалів у різні способи:  анонсування акції на телебаченні, радіо, в мережі інтернет, в друкованих рекламних матеріалах, зовнішній рекламі, соціальній мережі (facebook, Instagram), Email-розсилка клієнтам онлайн сервісу виклику авто UKLON, повідомлення в додатку UKLON (буде спливати рекламний банер під час запуску програми),  банерна реклама акції в мережі через google adwords,  та за допомогою інших інтернет-медіа.
4.2.  Організатор/Виконавець Акції має право на зміну Строку проведення Акції та Території проведення Акції.
  4.3.  Ці Правила та умови може бути змінено та/або доповнено Організатором/Виконавцем Акції в односторонньому порядку протягом усього Періоду проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором/Виконавцем Акції та оприлюднення в порядку, що визначений для інформування про Правила та умови Акції, відповідно до пункту 4.1. цих Правил. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил. Якщо Учасник продовжує брати учать в Акції після внесення змін та/або доповнень  до Правил, він вважається таким, що прийняв такі зміни до Правил.
4.4. Обов’язки зі сплати податків і зборів, встановлені чинним законодавством України, визначаються у відповідності до чинного законодавства України з урахуванням особливостей, встановлених цими Правилами.
4.5. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, і/або питань, що не урегульовані цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором/Виконавцем Акції відповідно до вимог діючого законодавства України. При цьому рішення Організатора/Виконавця Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.
___________________________________________________________________________________
 
 
 

 

О проекте

Uklon - это быстрый и качественный заказ такси онлайн без телефонных звонков и ожидания операторов, с удобным и простым интерфейсом. В самый доступный для Вас способ: через интернет или через мобильный телефон, воспользовавшись нашим мобильным java-приложением или мобильной версией сайта оптимизированной для Android и iPhone. Наши технологии позволяют выполнять поиск ближайшей от Вас свободной машины среди водителей из более чем тридцати диспетчерских служб такси города Киева.
Uklon - это поиск оптимального маршрута городского транспорта из точки А в точку Б с учетом актуальной базы данных всех видов городского транспорта.
Uklon - это карта Киева с самыми популярными объектами — ресторанами, кафе, организациями и многим другим.
Uklon - это свежие новости, достопримечательности и просто интересные факты о жизни города.

Обратная связь