Новости сайта

Правила проведення рекламної Акції «UNIVER50»

0


 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ №1611-РК від «16» листопада 2018 р.

Директор ТОВ «УКЛОН»

Остапюк М.О.

 

Правила проведення рекламної Акції «UNIVER50» (надалі – Акція)

 

Це Офіційні правила проведення Акції під умовною назвою «UNIVER50» (надалі – Правила).

 

Визначення термінів

«UNIVER50» – маркетинговий захід, що спрямований на стимулювання продажу та просування на ринку послуг, що надаються Організатором. Акція має на меті рекламування, сприяння просування послуг Організатора та організована за рахунок доходу Організатора.

«Правила» - ці правила проведення Акції, а також будь-які зміни та доповнення до них та будь-які документи, згоди, зобов’язання що є обов’язковими з метою участі у Акції.

«Організатор та Виконавець Акції» - ТОВ «УКЛОН», Код ЄДРПОУ 40625367, місцезнаходження: 04053, м.Київ, вул.В.Винниченка, будинок 4, приміщення 3.

«Учасник Акції» - дієздатна фізична особа, якій на момент проведення Акції виповнилось 18 років, та яка виконала вимоги, необхідні для участі в Акції.

«Строк проведення Акції» (або «тривалість Акції», або «період проведення Акції») – період протягом якого реалізується Акція, починаючи з «20» листопада 2018 року по «10» січня 2019 року включно.

«Територія проведення Акції» - Акція проводиться для жителів м. Одеса.

«Веб-сайт» - веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою: uklon.com.ua.

«Мобільний Додаток» – додаток для мобільних пристроїв “Uklon” для iOS, Android та Windows.

«Промокод» - набір символів UNIVER50, при активуванні яких на Веб-сайті або у Мобільному Додатку, Учасник Акції має можливість отримати Винагороду. Кількість промокодів обмежена , всього 10 000 (десять тисяч) штук. Термін дії Промокоду – з «20» листопада 2018 року по «10» січня 2019 року включно.

«Винагорода» - знижка у розмірі 50,00 (п’ятдеся) гривень на послугу перевезення замовлену за допомогою он-лайн сервісу “Uklon” на Веб-сайті або у Мобільному додатку, яка надається Учаснику Акції за умови безготівкового розрахунку за поїздку.

 

1. Участь в Акції

1.1. Брати участь в Акції мають змогу дієздатні фізичні особи, яким на момент проведення Акції виповнилось 18 років (вісімнадцять), які виконали умови та правила цієї Акції, що викладені в даних Правилах.

1.2. Співробітники, представники Організатора, Виконавця, їх родичі (першого та другого ступеня спорідненості), а також співробітники дилерів, дистриб’юторів та представники підприємств, що мають безпосереднє відношення до Організатора, Виконавця не мають права брати участь в Акції.

1.3. Ця Акція дійсна для кінцевих споживачів, що виконали умови Акції, бажають отримати послуги Організатора з дотриманням Правил.

1.4. У випадку, якщо буде встановлено, що споживач, який приймає участь в Акції, не може бути Учасником Акції відповідно до цих Правил, такій особі буде відмовлено в участі в Акції.

 

2. Умови участі в Акції

2.1. Учасник Акції для отримання Винагороди повинен зробити замовлення послуги на перевезення за допомогою он-лайн сервісу “Uklon” на Веб-сайті або у Мобільному додатку та активувати Промокод, увівши відповідну комбінацію символів, зазначену у Промокоді, у поле «Введіть промокод». Детальніше на веб-сайті  https://uklon.com.ua/ads/manual/promo#firstSection.

 

 

3. Обмеження

3.1. Організатор Акції не несе відповідальності, якщо Учасник Акції не скористався можливістю використати Винагороду.

3.2. Промокодом можна скористатися тільки один раз в рамках цієї Акції. Промокоди обміну чи поверненню не підлягають, при втраті Промокод не відновлюється. Знижка по Промокоду не сумується паралельно з іншими акціями та пропозиціями Організатора. Якщо перевезення не відбулося з вини Учасника Акції, введений Промокод анулюється та не може бути використаний Учасником Акції при наступній поїздці.

3.3. Заміна Винагороди, в т.ч. грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається.

3.4. Своєю участю в Акції Учасники Акції з власної волі та добровільно надають повну та беззастережну згоду на зйомку його на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку, використання його фотографічного зображення та відеозапису з його участю при створенні телевізійних програм, рекламних та інформаційних матеріалів про проведення Акції за умови дотримання вимог ст. 20 Закону України «Про рекламу», а також дає згоду на створення, публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних та/або інформаційних матеріалів, телевізійних та/або інших передач про проведення Акції з його зображенням, відеозаписів з його участю будь-яким незабороненим законом способом як на території України, так і за її межами без обмеження строку публічного показу, відтворення та/чи розповсюдження.

3.5. Учасник Акції погоджується на використання та поширення його коментарів, відповідей на запитання, точок зору (в тому числі відеозаписів) будь-яким незабороненим законом способом при здійсненні публічного показу, відтворенні та розповсюдженні мого зображення та відеозапису з його участю.

3.6. Учасник Акції усвідомлює та погоджується, що використання його зображення та відеозапису за його участю, а також створення, публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних, інформаційних матеріалів про проведення Акції з його зображенням та відеозаписів за його участю є безоплатним та не передбачає сплати коштів такому Учаснику акції чи будь-яким іншим особам. Учасник Акції зобов’язується не заявляти будь-яких претензій чи вимог майнового характеру до осіб, що здійснюють публічний показ, відтворення та розповсюдження таких рекламних чи інформаційних матеріалів та відеозаписів. Надання такої згоди, передбаченої цим пунктом та умовами цих Правил також розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України.

3.7. Беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції свідчить і підтверджує, що ознайомлений з правами, які стосуються його персональних даних, а також з тим, що його добровільно надані персональні дані є згодою на їх обробку Організатором/Виконавцем Акції на свій розсуд будь-якими способами з маркетинговою, рекламною та/або будь-якою іншою метою, що не суперечить законодавству України. Учасники Акції добровільно дають повну згоду на обробку їх персональних даних Організатором Акції будь-яким способом, включаючи, але не обмежуючись, згоду на збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення (в тому числі розповсюдження, реалізацію, передачу тощо), знеособлення та знищення їх персональних даних в базі даних Організатора, з метою формування та підтримання обізнаності про діяльність та проведення рекламних, маркетингових та інших заходів Організатора. Вказана згода надана з врахуванням вимог ст.7, ст. 8 та ст. 11 Закону України «Про захист персональних даних» та діє безстроково та без обмеження території дії. Цим Учасники Акції засвідчують обізнаність про включення їх персональних даних до бази даних Організатора, про можливість передачі їх персональних даних третім особам на розсуд володільця та/або розпорядника бази даних. Зміст їх прав, як суб’єктів персональних даних згідно Закону України «Про захист персональних даних» повідомлено та зрозуміло.

3.8. Учасник Акції діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно.

3.9. Організатор\Виконавець Акції не несе відповідальності за порушення строків та умов проведення Акції та/або за ненадання винагороди та/або неможливості використання наданої винагороди у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора\Виконавця Акції обставини.

3.10. Організатор\Виконавець Акції не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції.

3.11. Отримання Винагороди передбачено тільки для Учасників Акції, та не може розглядатися як грошове зобов’язання. Не допускаються будь-які дії, операції, угоди, де отримання Винагороди буде предметом угоди. Учасники Акції спеціально не набувають право на участь в Акції.

3.12. Учасники Акції мають право відмовитися від отримання чи використання Винагороди.

3.13. Учасник Акції, приймаючи участь в Акції, тим самим підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду та несе персональну відповідальність за достовірність наданої інформації.

 

4. Інші Умови

4.1. Інформування Учасників про Акцію, Правила Акції, а також додаткову інформацію, що може з’явитися в період проведення Акції, здійснюється шляхом розміщення інформації в мережі Інтернет та Правил Акції на веб-сайті www.news.uklon.com.ua. Крім того, інформування про Акцію, Правила Акції може здійснюватися за допомогою розміщення, відправлення рекламних матеріалів у різні способи: анонсування акції на телебаченні, друкованих засобах, зовнішній рекламі, рекламі на транспорті, соціальній мережі (facebook, google +, twitter), Email-розсилка клієнтам онлайн сервісу виклику таксі UKLON, повідомлення в додатку UKLON (буде спливати рекламний банер під час запуску програми), банерна реклама акції в мережі через google adwords, та за допомогою інших інтернет-медіа.

4.2. Організатор Акції має право на зміну Строку проведення Акції та Території проведення Акції.

4.3. Ці Правила та умови може бути змінено та/або доповнено Організатором Акції протягом усього Періоду проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та оприлюднення в порядку, що визначений для інформування про Правила та умови Акції, відповідно до пункту 4.1. цих Правил. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил.

4.4. Обов’язки зі сплати податків і зборів, встановлені чинним законодавством України, визначаються у відповідності до чинного законодавства України з урахуванням особливостей, встановлених цими Правилами.

4.5. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, і/або питань, що не урегульовані цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог діючого законодавства України. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.

 

 


 

О проекте

Uklon - это быстрый и качественный заказ такси онлайн без телефонных звонков и ожидания операторов, с удобным и простым интерфейсом. В самый доступный для Вас способ: через интернет или через мобильный телефон, воспользовавшись нашим мобильным java-приложением или мобильной версией сайта оптимизированной для Android и iPhone. Наши технологии позволяют выполнять поиск ближайшей от Вас свободной машины среди водителей из более чем тридцати диспетчерских служб такси города Киева.
Uklon - это поиск оптимального маршрута городского транспорта из точки А в точку Б с учетом актуальной базы данных всех видов городского транспорта.
Uklon - это карта Киева с самыми популярными объектами — ресторанами, кафе, организациями и многим другим.
Uklon - это свежие новости, достопримечательности и просто интересные факты о жизни города.

Обратная связь