Новости сайта

Офіційні Правила Акції «Поїздки в Uklon з Mastercard вигідніші»

0


Офіційні Правила Акції «Поїздки в Uklon з Mastercard вигідніші»


ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

Веб-сайт – веб-сторінка в мережі Інтернет за адресою: uklon.com.ua Мобільний додаток – додаток для мобільних пристроїв Uklon для iOS, Android та Windows. Промокод – комбінація символів, активувавши який на Веб-сайті або в Мобільному додатку Учасник Акції має можливість отримати Винагороду. Термін дії Промокоду – з 15.05.2019 року по 31.07.2019 року включно. Винагорода – знижка в розмірі 100,00 (сто) гривень на послугу перевезення, замовлену за допомогою онлайн-сервісу Uklon на Веб-сайті або в Мобільному додатку, яка надається Учаснику Акції за умови безготівкового розрахунку за поїздку карткою Mastercard®.

1. ЗАМОВНИК, ВИКОНАВЕЦЬ І ПАРТНЕР АКЦІЇ

1.1. Партнером Акції є Представництво Mastercard Europe SA в Україні, що розташоване за адресою: 01030, Україна, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 17/52А, поверх 4, офіс 404А. 1.2. Замовником і Виконавцем Акції є Товариство з обмеженою відповідальністю «УКЛОН», код за ЄДРПОУ 04053, місцезнаходження: м. Київ, вул. Володимира Винниченка, буд. 4, приміщення 3.

2. УЧАСНИКИ АКЦІЇ ТА УМОВИ УЧАСТІ

2.1. Участь в Акції мають право взяти фізичні особи – громадяни України, яким виповнилося 18 років (далі – «Потенційні учасники»). Потенційні учасники Акції можуть стати Учасниками Акції за умови виконання ними умов участі в Акції, що передбачені в розділі 6 цих Правил з урахуванням положень пунктів 2.2. та 2.3. Правил (далі – «Учасник Акції»/«Учасники Акції»).

2.2. В Акції беруть участь держателі карток Mastercard® міжнародної платіжної системи Mastercard (далі – «Картка»/«Картки»), окрім карток Maestro, емітованих банками, які зареєстровані на території України й ведуть свою банківську діяльність згідно з чинним законодавством України, для використання фізичними особами й активованих до початку та/або в Період проведення Акції (період Акції визначається згідно з пунктом 3.1. цих Правил) та які протягом Періоду проведення Акції замовили послугу перевезення за допомогою онлайн-сервісу Uklon на Веб-сайті або в Мобільному додатку й оплатили протягом Періоду Акції п’ять поїздок Карткою.

2.3. Учасниками Акції не визнаються та не мають права брати участь в Акції: 1) особи, яким на момент проведення Акції ще не виповнилося 18 років; 2) особи, які не виконали умови цих Правил; 3) особи, які оплатили замовлення готівкою, або у будь-який інший спосіб оплати, крім способу оплати, зазначеному в п. 2.2.

3. МІСЦЕ ТА СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ

3.1. Акція проводиться в період з 15 травня 2019 року по 15 червня 2019 року включно (далі – «Акційний період», «Період Акції», «Період проведення Акції») для жителів м. Київ, Львів, Одеса, Дніпро, Миколаїв, Харків, Кривий Ріг, Полтава, Запоріжжя.

4. ІНФОРМАЦІЙНА ПІДТРИМКА АКЦІЇ

4.1. Інформування про Правила Акції та зміни до них здійснюється на сайті www.mastercard.ua, www.uklon.com.ua

5. ЗАОХОЧЕННЯ АКЦІЇ

5.1. Фонд Заохочень включає Промокоди, активувавши які на Веб-сайті або в Мобільному додатку Учасник Акції має можливість отримати Винагороду. Кількість Промокодів – необмежена. Учасник Акції для отримання Винагороди повинен зробити замовлення послуги на перевезення за допомогою онлайн-сервісу Uklon на Веб-сайті або в Мобільному додатку й активувати Промокод, увівши відповідну комбінацію символів у поле «Введіть промокод». Детальніше – за посиланням https://apps.uklon.com.ua/promocodes

5.2. Промокод буде надіслано в SMS-повідомленні на номер, який зареєстровано в особистому кабінеті Додатка або на Веб-сайті Uklon протягом 7 (семи) днів з моменту здійснення п’ятої оплати Карткою.

5.3. Можна використати тільки один Промокод у рамках Акції. Промокоди обміну чи поверненню не підлягають. Втрачений Промокод не відновлюється. Знижка за Промокодом не додається до інших акцій і пропозицій Виконавця. Якщо перевезення не відбулося з вини Учасника Акції, введений Промокод анулюється та не може бути використаний Учасником Акції під час наступної поїздки.

5.4. Якщо Учасник Акції не має можливості/бажання отримати та/або скористатися Заохоченням з причин, які не залежать від Виконавця/Замовника/Партнера, Виконавець/Замовник/Партнер не сплачують такому Учаснику Акції жодних компенсацій, зокрема грошових, пов’язаних з такою неможливістю використання/отримання Заохочення. У разі відмови Учасника Акції від отримання Заохочення з будь-яких причин вважається, що він відмовляється від будь-якого права на його отримання. У такому випадку Учасник Акції не має права вимагати від Замовника/Виконавця/Партнера Акції будь-якої компенсації. Грошовий еквівалент Заохочення не видається.

5.5. Заміна Заохочення будь-яким іншим не допускається. Заохочення обміну й поверненню не підлягає. При цьому Учасник Акції не має права на одержання від Замовника/Виконавця/Партнера Акції будь-якої компенсації.

5.6. Учасник Акції не може передавати право на отримання Заохочення Акції іншим особам на підставах, передбачених чинним законодавством України.

5.7. Зобов’язання з оподаткування вартості Заохочення Акції забезпечує Виконавець відповідно до чинного законодавства України.

6. ІНФОРМАЦІЯ, ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ, ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА

6.1. Беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції тим самим підтверджує свою безумовну згоду на безкоштовне використання наданої ним інформації (включаючи, але не обмежуючись персональними даними) про себе Виконавцем Акції з маркетинговою та/або будь-якою іншою метою методами, що не порушують чинне законодавство України (у т. ч. шляхом передачі третім особам). Надання такої згоди також розглядається в розумінні ст. 296, 307, 308 Цивільного кодексу України, Закону України «Про захист персональних даних».

6.2. Добровільно надаючи персональні дані про себе, Учасники Акції підтверджують свою прямо виражену безумовну згоду на збір, зберігання, використання, обробку, передачу й поширення їхніх персональних даних (як ці терміни визначені законодавством) Виконавцем та/або уповноваженими ним особами, які вживатимуть необхідних заходів для захисту таких даних від незаконної обробки й несанкціонованого розповсюдження. Виконавець Акції вживає всіх необхідних дій щодо захисту персональних даних суб’єктів персональних даних, які ним обробляються, від незаконної обробки й несе особисту відповідальність за додержання вимог законодавства України про захист персональних даних. Збір, зберігання, використання, обробка, передача й поширення Виконавцем та/або уповноваженими ним особами отриманих від Учасників Акції їхніх персональних даних здійснюватиметься з метою виконання вимог законодавства, а також у рекламних цілях. Учасник Акції також підтверджує свою повну згоду для надсилання йому інформації, повідомлень (у т. ч. реклами) про наступні активності Виконавця тощо, без будь-яких обмежень за територією, часом і способом використання, і таке використання жодним чином не відшкодовуватиметься Виконавцем Акції та/або будь-якою третьою особою.

7. ОБМЕЖЕННЯ

7.1. Виконавець/Замовник не несуть відповідальності в разі настання форс-мажорних обставин, які стали причиною неможливості проведення Акції, зокрема стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії, блокади, зміни в законодавстві, що діє на території проведення Акції чи на території України, оголошення про мобілізацію, введення воєнного чи надзвичайного стану, інші непідвладні контролю з боку Організатора обставини.

7.2. Усі витрати, пов’язані з участю в Акції, включно, але не обмежуючись витратами на Інтернет, та інші, Учасник несе самостійно, та такі витрати не компенсуються Замовником/Виконавцем або іншими залученими ними третіми особами.


8. ІНШІ УМОВИ


8.1. Участь в Акції автоматично означає факт ознайомлення та повну й безумовну згоду Учасника Акції з цими офіційними правилами Акції. Порушення Учасником Акції цих Правил або відмова Учасника Акції від належного виконання умов цих Правил вважається відмовою Учасника Акції від участі в Акції, при цьому така особа не має права на одержання від Замовника/Виконавця та/або залучених ними третіх осіб будь-якої компенсації.

8.2. У разі виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення ухвалює Замовник. При цьому рішення Замовника є остаточним і не підлягає оскарженню.

8.3. Замовник/Виконавець має право відмовити відповідному Учаснику в участі в Акції, якщо в Замовника/Виконавця Акції виникнуть сумніви щодо добросовісності участі в Акції такого Учасника. Таке рішення Замовника/Виконавця Акції є остаточним та оскарженню не підлягає.

8.4. Замовник/Виконавець не зобов’язані відшкодовувати будь-які витрати Учасника, зокрема транспортні, телефонні, витрати на Інтернет, які понесені учасником у зв’язку з його участю в Акції.

8.5. Під час проведення Акції чи після її закінчення Виконавець та/або Замовник не зобов’язані листуватися з потенційними учасниками й надавати пояснення в усній чи письмовій формі з питань, що стосуються умов проведення Акції чи будь-яких інших подібних питань про цю Акцію.

8.6. Замовник/Виконавець Акції мають право вносити зміни до умов цих Правил шляхом розміщення нової редакції правил на Сайті.

8.7. Правила затверджені Замовником/Виконавцем Акції та діють протягом Періоду проведення Акції.

 
 

О проекте

Uklon - это быстрый и качественный заказ такси онлайн без телефонных звонков и ожидания операторов, с удобным и простым интерфейсом. В самый доступный для Вас способ: через интернет или через мобильный телефон, воспользовавшись нашим мобильным java-приложением или мобильной версией сайта оптимизированной для Android и iPhone. Наши технологии позволяют выполнять поиск ближайшей от Вас свободной машины среди водителей из более чем тридцати диспетчерских служб такси города Киева.
Uklon - это поиск оптимального маршрута городского транспорта из точки А в точку Б с учетом актуальной базы данных всех видов городского транспорта.
Uklon - это карта Киева с самыми популярными объектами — ресторанами, кафе, организациями и многим другим.
Uklon - это свежие новости, достопримечательности и просто интересные факты о жизни города.

Обратная связь