Новости сайта

Правила проведення рекламної Акції «Приведи друга»

0


 
ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор ТОВ «УКЛОН»
П.Г. Лисенко
____________________
 
«13» квітня 2017 р.
 
 
 
 
 
Правила проведення рекламної Акції «Приведи друга»(надалі – Акція)
 
Це Офіційні правила проведення рекламної акції під умовною назвою «Приведи друга» (надалі по тексту – Правила). 
 
Визначення термінів
 
«Приведи друга»– маркетинговий захід, що  спрямований на стимулювання продажу та просування на ринку послуг, що надаються Організатором. Акція має на меті рекламування, сприяння просування послуг Організатора та організована за рахунок доходу Організатора.
«Організатор та Виконавець Акції» - ТОВ «УКЛОН», Код  ЄДРПОУ 40625367, місцезнаходження: 04053, м.Київ, вул.В.Винниченка, будинок 4, приміщення 3.
«Правила» - ці правила проведення Акції, а також будь-які зміни та доповнення до них та будь-які документи, згоди, зобов’язання що є обов’язковими з метою участі у Акції.
«Учасник Акції» - дієздатна фізична особа, якій на момент проведення Акції виповнилось 18 років, та яка виконала вимоги, необхідні для участі в Акції.
 «Територія проведення Акції» - Акція проводиться для жителів м. Львів, Дніпро та Одеса.
«Строк проведення Акції» (або «тривалість Акції», або «період проведення Акції») – період протягом якого реалізується Акція,  починаючи з «13» квітня 2017 року по «13» травня 2018 року включно.
«Промокод» -  це набір символів, при активуванні яких, Учасник Акції має можливість отримати Винагороду. 
«Винагорода» -  знижка у розмірі 40,00 (сорок) гривень на послугу перевезення замовленої за допомогою он-лайн сервісу “Uklon”, яка надається Учаснику Акції лише за умови безготівкового розрахунку за поїздку.

1.Участь в Акції
1.1. Брати участь в Акції мають змогу дієздатні фізичні особи, яким  на момент  проведення Акції виповнилось  18 років (вісімнадцять), та якими виповнені умови та правила цієї Акції, що викладені в даних Правилах.
1.2. Співробітники, представники Організатора, їх родичі (першого та другого ступеня спорідненості), а також співробітники дилерів, дистриб’юторів та представники підприємств, що мають безпосереднє відношення до Організатора, не мають права брати участь в Акції.
1.3.   Ця Акція дійсна лише для  кінцевих споживачів, що виконали умови Акції, і бажають отримати  послуги Організатора для власного споживання без комерційної мети з дотриманням Правил.
1.4.   У випадку, якщо в момент отримання послуг на умовах Акції буде встановлено, що споживач, який приймає участь в Акції, не може бути Учасником Акції відповідно до цих Правил, такій особі буде відмовлено в участі в Акції.
 
2. Умови участі в Акції
2.1.  Учасник Акції повинен ставити “like” сторінці Uklon (https://www.facebook.com/uklon/?fref=ts) і “share” цей пост, після чого він автоматично стає учасником Акції та розіграшу промокодів. Чим більше один Учасник Акції запросить друзів, тим більше промокодів він отримає (за кожного нового друга по одному промокоду).
2.2. Учасник Акції, користувач мобільного додатку «Уклон» може подивитися свій особистий Промокод у вкладці «Промокоди» даного додатку. Учасник Акції може поділитися цим промокодом, скопіювавши його з додатка або ж натиснувши кнопку «Поділитися» і відправити електронною поштою, в смс, в месенджерах або в соціальних мережах, з обраним другом.
2.3. Один друг Учасника Акції отримує повідомлення (надіслані способом , зазначеним п. 2.1. даних Правил) з текстом – «Uklon дарує Вам Промокод {promo} на 40 грн. для поїздки. Приводьте друзів та отримайте ще більше поїздок з Uklon. Подробиці http://uklon.com.ua/ads/manual/promo».
2.3. Як тільки один друг скористався Промокодом (застосує його і виконає поїздку, яку оплачує шляхом безготівкового розрахунку), відправник (той хто запросив) автоматично отримує активований Промокод. Він буде автоматично використаний при оплаті поїздки шляхом безготівкового розрахунку.
2.4. Організатор самостійно відправляє дані промокоди переможцям шляхом розсилки  на мобільний додаток «Уклон». Строк дії промокоду залежить від того ким та коли був висланий промокод. Промокод пересланий від Учасника Акції до друга діє 20 днів з моменту його отримання. Тобто у друга є 20 днів для здійснення поїздки та оплати даної поїздки шляхом безготівкового розрахунку. В разі активування та використання за умовами Правил промокоду, що був надісланий другу Учасником Акції, промокод останнього активується автоматично та діє протягом 10 днів.
 
3.Обмеження
3.1. Організатор Акції не несе відповідальності, якщо Учасник Акції не скористався наданим промокодому строки й порядку, передбаченими цими Правилами. 
3.2.  Своєю участю в Акції Учасники Акції з власної волі та добровільно надають повну та беззастережну згоду на зйомку його на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку, використання його фотографічного зображення та відеозапису з його участю при створенні телевізійних програм, рекламних та інформаційних матеріалів про проведення Акції за умови дотримання вимог ст. 20 Закону України «Про рекламу», а також дає згоду на створення, публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних та/або інформаційних матеріалів, телевізійних та/або інших передач про проведення Акції з його зображенням, відеозаписів з його участю будь-яким незабороненим законом способом як на території України, так і за її межами без обмеження строку публічного показу, відтворення та/чи розповсюдження.
3.3. Учасник Акції погоджується на використання та поширення його коментарів, відповідей на запитання, точок зору (в тому числі відеозаписів) будь-яким незабороненим законом способом при здійсненні публічного показу, відтворенні та розповсюдженні мого зображення та відеозапису з його участю. 
3.4. Учасник Акції усвідомлює та погоджується, що використання його зображення та відеозапису за його участю, а також створення, публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних, інформаційних матеріалів про проведення Акції з його зображенням та відеозаписів за його участю є безоплатним та не передбачає сплати коштів такому Учаснику акції чи будь-яким іншим особам. Учасник Акції зобов’язується не заявляти будь-яких претензій чи вимог майнового характеру до осіб, що здійснюють публічний показ, відтворення та розповсюдження таких рекламних чи інформаційних матеріалів та відеозаписів. Надання такої згоди, передбаченої цим пунктом та пунктами 3.2. та 3.3. цих Правил  також розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України.
3.5. Беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції свідчить і підтверджує, що ознайомлений з правами, які стосуються його персональних даних, а також з тим, що його добровільно надані персональні дані є згодою на їх обробку Організатором/Виконавцем Акції на свій розсуд будь-якими способами з маркетинговою, рекламною та/або будь-якою іншою метою, що не суперечить законодавству України. Учасники Акції добровільно дають повну згоду на обробку їх персональних даних Організатором Акції будь-яким способом, включаючи, але не обмежуючись, згоду на збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення (в тому числі розповсюдження, реалізацію, передачу тощо), знеособлення та знищення їх персональних даних в базі даних Організатора, з метою формування та підтримання обізнаності про діяльність та проведення рекламних, маркетингових та інших заходів Організатора. Вказана згода надана з врахуванням вимог  ст.7, ст. 8 та ст. 11 Закону України «Про захист персональних даних» та діє безстроково та без обмеження території дії. Цим Учасники Акції засвідчують обізнаність про включення їх персональних даних до бази даних Організатора, про можливість передачі їх персональних даних третім особам на розсуд володільця та/або розпорядника бази даних. Зміст їх прав, як суб’єктів персональних даних згідно  Закону України «Про захист персональних даних» повідомлено та зрозуміло.
3.6. Учасник Акції діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно.
3.7. Організатор\Виконавець Акції не несе відповідальності за порушення строків та умов проведення Акції та/або за ненадання винагороди та/або неможливості використання наданої винагороди  у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора\Виконавця Акції обставини.
3.8.  Організатор\Виконавець Акції не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції.
3.9. Отримання Винагороди  передбачено тільки для Учасників Акції, та не може розглядатися як грошове зобов’язання. Не допускаються будь-які дії, операції, угоди, де отримання Винагороди  буде предметом угоди. Учасники Акції спеціально не набувають право на участь в Акції.
3.10.  Учасники Акції мають право відмовитися від отримання чи використання Винагороди.
3.11.  Учасник Акції, приймаючи участь в Акції, тим самим підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду та несе персональну відповідальність за достовірність наданої інформації. 
 
4.     Інші Умови
4.1. Інформування Учасників про Акцію, Правила Акції,  а  також додаткову інформацію, що може з’явитися в період проведення Акції, здійснюється  шляхом розміщення інформації та Правил Акції на веб-сайті www.uklon.com.ua, анонсування Акції в соціальній мережі (facebook, vk, google +, twitter), повідомлення в додатку UKLON (буде спливати рекламний банер під час запуску програми).  Організатор Акції  за допомогою мобільного додатку UKLON інформує Учасника Акції шляхом розміщення у вкладці «Промокоди» про наявність особистого промокоду, яким Учасник Акції вправі поділитися з другом та використати самостійно (за умови, якщо друг, якому був пересланий промокод, активував даний промокод та використав його за умовами Правил). Крім того інформування про Акцію може здійснюватися за допомогою  розміщення, відправлення рекламних матеріалів у різні способи:  анонсування акції на телебаченні, Email-розсилка клієнтам онлайн сервісу виклику таксі UKLON,  банерна реклама акції в мережі через google adwords,  та за допомогою інших інтернет-медіа. 
4.2.  Організатор Акції має право на зміну Строку проведення Акції та Території проведення Акції.
4.3.  Ці Правила та умови може бути змінено та/або доповнено Організатором Акції протягом усього Періоду проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та оприлюднення в порядку, що визначений для інформування про Правила та умови Акції, відповідно до пункту 4.1. цих Правил. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил.
4.4. Обов’язки зі сплати податків і зборів, встановлені чинним законодавством України, визначаються у відповідності до чинного законодавства України з урахуванням особливостей, встановлених цими Правилами.
4.5. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, і/або питань, що не урегульовані цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог діючого законодавства України. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню. 
 
 
 

О проекте

Uklon - это быстрый и качественный заказ такси онлайн без телефонных звонков и ожидания операторов, с удобным и простым интерфейсом. В самый доступный для Вас способ: через интернет или через мобильный телефон, воспользовавшись нашим мобильным java-приложением или мобильной версией сайта оптимизированной для Android и iPhone. Наши технологии позволяют выполнять поиск ближайшей от Вас свободной машины среди водителей из более чем тридцати диспетчерских служб такси города Киева.
Uklon - это поиск оптимального маршрута городского транспорта из точки А в точку Б с учетом актуальной базы данных всех видов городского транспорта.
Uklon - это карта Киева с самыми популярными объектами — ресторанами, кафе, организациями и многим другим.
Uklon - это свежие новости, достопримечательности и просто интересные факты о жизни города.

Обратная связь