Новости сайта

Правила проведення рекламної Акції спільно з мережею кінотеатрів Multiplex «Тиждень з Uklon»

0


 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ТОВ «УКЛОН»

П.Г. Лисенко

____________________

 

«16» грудня 2016 р.

 

 

 

Правила проведення рекламної Акції спільно з мережею кінотеатрів Multiplex «Тиждень з Uklon» (надалі – Акція)

 

 

Це Офіційні правила проведення рекламної акції під умовною назвою «"Тиждень з Uklon"» (надалі по тексту – Правила), Організатором та виконавцем акції є ТОВ «УКЛОН». ТОВ «УКЛОН» в свою чергу після проведення розіграшу промокодів, буде надавати самостійно дані промокоди переможцям, шляхом відправлення на електрону адресу переможців.

 

Визначення термінів

 

«"Тиждень з Uklon"» – маркетинговий захід, що спрямований на стимулювання продажу та просування на ринку послуг, що надаються Організатором. Акція має на меті рекламування, сприяння просування послуг Організатора та організована за рахунок доходу Організатора.

«Правила» - ці правила проведення Акції, а також будь-які зміни та доповнення до них та будь-які документи, згоди, зобов’язання що є обов’язковими з метою участі у Акції та отримання промокодів, які надають право обміну останніх на квитки до кінотеатру. Розіграш проводиться за допомогою програми random.org, де буде визначено переможців. Учасник акціє після розіграшу отримує 2 промокоди, які надають право обміну на 2 квитки до кінотеатру.

«Учасник Акції» - дієздатна фізична особа, якій на момент проведення Акції виповнилось 18 років, та яка виконала вимоги, необхідні для участі в Акції.

«Переможець Акції» - дієздатна фізична особа, якій на момент проведення Акції виповнилось 18 років, яка виконала вимоги, необхідні для участі в Акції та після проведення розіграшу за допомогою програми random.org стала переможцем акції.

«Інформація про Акцію» - інформація про Акцію, офіційні правила Акції, а також додаткова інформація, що з’явилася в період проведення Акції. Інформація про Акцію розміщена на сайті www.uklon.com.ua.

«Територія проведення Акції» - Акція проводиться для жителів м. Дніпропетровськ.

«Строк проведення Акції» (або «тривалість Акції», або «період проведення Акції») – період протягом якого реалізується Акція, починаючи з «20» грудня 2016 року по «27» грудня 2016 року включно.

«Промокод» - це код, за допомогою якого учасник акціє після розіграшу отримує 2 промокоди, які надають право обміну їх на квитки до кінотеатру. Один промокод надає право обміну на 1 квиток до кінотеатру. Промокод необхідно замінити на квиток в касі (якщо є вільні місця в залі). Квитки не поширюються на зал IMAX. Учасник за даним промокодом отримує право обміну його на квиток до кінотеатру на місця категорії GOOD, 2D, 3D формат.

«Строк дії промокоду» – до 07 березня 2017 року.

«Порядок і спосіб інформування учасників Акції про Правила» - інформування учасників Акції проводиться шляхом розміщення правил в глобальній мережі Інтернет за адресою www.uklon.com.ua, а також на інших соціальних мережах на весь термін проведення Акції.

 

1. Участь в Акції

1.1. Брати участь в Акції мають змогу дієздатні фізичні особи, яким на момент проведення Акції виповнилось 18 років (вісімнадцять), та якими виповнені умови та правила цієї Акції, що викладені в даних Правилах.

1.2. Співробітники, представники Організатора, їх родичі (першого та другого ступеня спорідненості), а також співробітники дилерів, дистриб’юторів та представники підприємств, що мають безпосереднє відношення до Організатора, не мають права брати участь в Акції.

1.3. Ця Акція дійсна лише для кінцевих споживачів, що виконали умови Акції, і бажають отримати послуги Організатора для власного споживання без комерційної мети з дотриманням Правил.

1.4. У випадку, якщо в момент отримання послуг на умовах Акції буде встановлено, що споживач, який приймає участь в Акції, не може бути Учасником Акції відповідно до цих Правил, такій особі буде відмовлено в участі в Акції.

 

2. Умови участі в Акції

2.1. Учасник акції повинен замовити послуги у онлайн сервіса Uklon у період з 20 по 27 грудня 2016р.р. у розмірі 7 (сім) поїздок, після чого він автоматично стає учасником Акції та розіграшу промокодів.

2.2. 27 грудня 2016 року за допомогою програми random.org Організатором буде визначено переможців. Кожен переможець отримає 2 промокоди, за даними промокодами переможець буде мати право обміну на 2 квитки до кінотеатру. Промокоди необхідно замінити на квитки в касі (якщо є вільні місця в залі). Квитки не поширюються на зал IMAX. Переможець акції за даним промокодом отримує квиток на місця категорії GOOD, 2D, 3D формат.

Організатор самостійно відправляє дані промокоди переможцям шляхом розсилки на електрону адресу переможців. Дія промокода до 07 березня 2017 року.

 

3. Обмеження

3.1. Організатор Акції не несе відповідальності, якщо Учасник Акції не скористався наданим промокодом у строки й порядку, передбаченими цими Правилами.

3.2. Своєю участю в Акції Учасники Акції з власної волі та добровільно надають повну та беззастережну згоду на зйомку його на фото-, кіно-, теле- чи відеоплівку, використання його фотографічного зображення та відеозапису з його участю при створенні телевізійних програм, рекламних та інформаційних матеріалів про проведення Акції за умови дотримання вимог ст. 20 Закону України «Про рекламу», а також дає згоду на створення, публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних та/або інформаційних матеріалів, телевізійних та/або інших передач про проведення Акції з його зображенням, відеозаписів з його участю будь-яким незабороненим законом способом як на території України, так і за її межами без обмеження строку публічного показу, відтворення та/чи розповсюдження.

3.3. Учасник Акції погоджується на використання та поширення його коментарів, відповідей на запитання, точок зору (в тому числі відеозаписів) будь-яким незабороненим законом способом при здійсненні публічного показу, відтворенні та розповсюдженні мого зображення та відеозапису з його участю.

3.4. Взявши участь в Акції, Учасники дають свою згоду на те, що їхні персональні дані, фото- і відеоматеріали з їхньою участю в публічних заходах, які проводяться Організатором в рамках даної Акції,  можуть бути використані Організатором та іншими уповноваженими ним особами в рекламних цілях, в тому числі в друкованих, аудіо-та відеоматеріалах, без виплати будь-якої винагороди. Авторські права на такі матеріали належать Організатору. Учасник Акції усвідомлює та погоджується, що використання його зображення та відеозапису за його участю, а також створення, публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних, інформаційних матеріалів про проведення Акції з його зображенням та відеозаписів за його участю є безоплатним та не передбачає сплати коштів такому Учаснику акції чи будь-яким іншим особам. Учасник Акції зобов’язується не заявляти будь-яких претензій чи вимог майнового характеру до осіб, що здійснюють публічний показ, відтворення та розповсюдження таких рекламних чи інформаційних матеріалів та відеозаписів. Надання такої згоди, передбаченої цим пунктом та пунктами 3.2. та 3.3. цих Правил також розглядається у розумінні ст.ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України.

3.5. Беручи участь в Акції, кожен Учасник Акції свідчить і підтверджує, що ознайомлений з правами, які стосуються його персональних даних, а також з тим, що його добровільно надані персональні дані є згодою на їх обробку та поширення (розповсюдження) Організатором/Виконавцем Акції на свій розсуд будь-якими способами з маркетинговою, рекламною та/або будь-якою іншою метою, що не суперечить законодавству України. Учасники Акції добровільно дають повну згоду на обробку та поширення (розповсюдження) їх персональних даних Організатором/Виконавцем Акції будь-яким способом, включаючи, але не обмежуючись, згоду на збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення (в тому числі розповсюдження в соціальних мережах, реалізацію, передачу тощо), знеособлення та знищення їх персональних даних у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем, з метою та в обсязі, встановленому чинним законодавством України, зокрема, але не виключно: забезпечення реалізації проведення розіграшу, цивільно-правових та господарсько-правових відносин, підготовки відповідно до вимог законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань господарської діяльності суб’єкта підприємницької діяльності, проведення маркетингових досліджень, а також ведення податкового та бухгалтерського обліку. Наведена вище інформація також може передаватися третім особам, безпосередньо задіяним в обробці цих даних, а також в інших випадках прямо передбачених законодавством. Учасники Акції добровільно дають повну згоду на обробку та поширення (розповсюдження) їх персональних даних Організатором/Виконавцем Акції будь-яким способом, згоду на збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення (в тому числі розповсюдження в соціальних мережах, реалізацію, передачу тощо), знеособлення та знищення їх персональних даних в базі даних Організатора/Виконавця, з метою формування та підтримання обізнаності про діяльність та проведення рекламних, маркетингових та інших заходів Організатора/Виконавця. Вказана згода надана з врахуванням вимог ст.7, ст. 8 та ст. 11 Закону України «Про захист персональних даних» та діє безстроково та без обмеження території дії. Цим Учасники Акції засвідчую обізнаність про включення їх персональних даних до бази даних Організатора/Виконавця, про можливість передачі, розповсюдження їх персональних даних третім особам на розсуд володільця та/або розпорядника бази даних. Зміст їх прав, як суб’єктів персональних даних згідно Закону України «Про захист персональних даних» повідомлено та зрозуміло.

3.6. Учасник Акції діє особисто, від свого імені, добровільно і самостійно.

3.7. Організатор Акції не несе відповідальності за порушення строків та умов проведення Акції та/або за ненадання промокодів та/або неможливості використання наданих промокодів у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на території проведення Акції, інші непідвладні контролю з боку Організатора Акції обставини.

3.8. Організатор Акції не вступає в будь-які суперечки стосовно визнання будь-яких осіб Учасниками Акції.

3.9. Отримання промокоду передбачено тільки для Учасників Акції, та не може розглядатися як грошове зобов’язання. Не допускаються будь-які дії, операції, угоди, де отримання промокодів буде предметом угоди.

3.10. Учасники Акції мають право відмовитися від отримання чи використання промокодів.

3.11. Учасник Акції, приймаючи участь в Акції, тим самим підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами Акції і свою повну та безумовну згоду з ними.

3.12. Фактом участі в цій Акції Учасник Акції підтверджує факт ознайомлення з даними Правилами Акції та несе персональну відповідальність за достовірність наданої інформації.

 

4. Інші Умови

4.1. Інформування щодо Правил Акції здійснюється шляхом розміщення Офіційних правил Акції на веб-сайті www.uklon.com.ua, а також в інших соціальних мережах. Крім того, інформування щодо Правил Акції може здійснюватися за допомогою розміщення, відправлення рекламних матеріалів у різні способи, анонсування акції на телебаченні, на інтернет-сайті www.uklon.com.ua та за допомогою інших інтернет-медіа.

4.2. Організатор Акції має право на зміну Строку проведення Акції та Території проведення Акції.

4.3. Ці Правила та умови може бути змінено та/або доповнено Організатором Акції протягом усього Періоду проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі у випадку їх затвердження Організатором Акції та оприлюднення в порядку, що визначений для інформування про правила та умови Акції, відповідно до пункту 4.1. цих Правил. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил.

4.4. Обов’язки зі сплати податків і зборів, встановлені чинним законодавством України, визначаються у відповідності до чинного законодавства України з урахуванням особливостей, встановлених цими Правилами.

4.5. У випадку виникнення ситуації, що допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, і/або питань, що не урегульовані цими Правилами, остаточне рішення приймається Організатором Акції відповідно до вимог діючого законодавства України. При цьому рішення Організатора Акції є остаточним і не підлягає оскарженню.

 

 

 

 

О проекте

Uklon - это быстрый и качественный заказ такси онлайн без телефонных звонков и ожидания операторов, с удобным и простым интерфейсом. В самый доступный для Вас способ: через интернет или через мобильный телефон, воспользовавшись нашим мобильным java-приложением или мобильной версией сайта оптимизированной для Android и iPhone. Наши технологии позволяют выполнять поиск ближайшей от Вас свободной машины среди водителей из более чем тридцати диспетчерских служб такси города Киева.
Uklon - это поиск оптимального маршрута городского транспорта из точки А в точку Б с учетом актуальной базы данных всех видов городского транспорта.
Uklon - это карта Киева с самыми популярными объектами — ресторанами, кафе, организациями и многим другим.
Uklon - это свежие новости, достопримечательности и просто интересные факты о жизни города.

Обратная связь